Archive for Σεπτεμβρίου 2012

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σεπτεμβρίου 19, 2012

Συνάδελφοι,

Σας δημοσιεύουμε δελτίο τύπου,της 1ηςΥΠΑ  . που αφορά στη δημόσια διαβούλευση του ενιαίου διαγωνισμού καθαριότητας στα Νοσοκομεία και Μονάδες της 1ηςΥΠΑ  .

Το κείμενο της ενιαίας σύμβασης είναι στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΥΛ  .
πάγια θέση του σωματείου μας είναι να καταργηθούν οι εργολαβίες και ώσπου να γίνει αυτό να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές και μισθολογικές απαιτήσεις μας μέσα από τους φορείς .
Γιαυτό θα θέλαμε να στηρίξετε την προσπάθειά μας συμμετέχοντας με τις παρατηρήσεις σας τις οποίες μπορείτε να τις αναπτύσσετε στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΥΛ.
Συνάδελφοι είναι πολύ σημαντικό για μας και πολύ χρήσιμες οι θέσεις σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς το Δ.Σ. της ΠΕΚΟΠ
.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 14.9.2012

Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής πρόκειται να διενεργήσει ενιαίο δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων με αντικείμενο τις υπηρεσίες καθαριότητας, εστίασης και φύλαξης των Νοσοκομείων και Μονάδων αρμοδιότητάς της. Αναθέτουσα αρχή είναι το Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου».
Στο πλαίσιο της υπεράσπισης του δημόσιου χώρου, η οποία δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε, και της προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος επιχειρούμε το αυτονόητο: καθαρούς κανόνες, καθαρό «παιχνίδι», συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς και φωτογραφικές διατάξεις για την καλύτερη δυνατή προσφορά υπηρεσιών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, με παράλληλη διασφάλιση των δικαιωμάτων και του εισοδήματος των εργαζόμενων.
Σκοπός του ενιαίου διαγωνισμού είναι η προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού και η αποφυγή δημιουργίας ολιγοπωλιακών ή άλλων παράνομων και αθέμιτων φαινομένων στον χώρο της παροχής υπηρεσιών στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. καθώς και η πλήρης προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις εταιρείες παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών, διασφαλίζοντας τη τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Ο πρώτος κατά σειρά διαγωνισμός αφορά στις υπηρεσίες καθαριότητας και πριν τη δημοσίευση της διακήρυξης θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση ώστε να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους. Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους δημόσιων αρχών και υπηρεσιών, θα αναλάβει την αξιολόγηση και επεξεργασία των παρατηρήσεων και προτάσεων, που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.
Η υπό διαβούλευση διακήρυξη, προκειμένου να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό και την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας αξιοποιεί διαδικασίες και εργαλεία, μεταξύ των οποίων και τα εξής:

1. Παροχή δυνατότητας ευρύτερης συμμετοχής οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς φωτογραφικές διατάξεις και αποκλεισμούς.
2. πρόνοιες για την πλήρη και έγκαιρη καταβολή του μισθού στους εργαζόμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Ασφαλιστικές δικλείδες για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
4. Μεθοδολογίες διασφάλισης της ποιότητας και ποσότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
5. Διαδικασίες ελέγχου τήρησης των όρων των συμβάσεων εργασίας, ταυτοποίηση των στοιχείων των εργαζομένων και διασφάλιση της μη απασχόλησής τους σε αλλότρια καθήκοντα.
6. Πρόνοια για την έκδοση ατομικού βιβλιαρίου υγείας για όλους τους εργαζόμενους.
7. Αυστηροί όροι και διαδικασίες παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου.
8. Αυστηρούς όρους για την πιστή τήρηση της νομοθεσίας ως προς τις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου.

Σχέδιο της υπό διαβούλευσης διακήρυξης του ενιαίου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα Νοσοκομεία και Μονάδες αρμοδιότητας της 1ης Υ.Πε. Αττικής αναρτήθηκε σήμερα στις 18.00 στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην υγεία (ΕΚΑΠΤΥ – πρώην ΕΚΕΒΥΛ), φορέα με αρμοδιότητα στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών στο χώρο της υγείας και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στην υποστήριξη της δημόσιας διαβούλευσης για δημόσιους διαγωνισμούς (specs.ekevyl.gr επιλογή :‘Λοιπά Προϊόντα – Υπηρεσίες’).

Η δημόσια διαβούλευση θα διεξαχθεί από 14.9.2012 έως και 24.9.2012, με υπεύθυνο συντονισμού της τον Υποδιοικητή της 1ης Υ.Πε. Αττικής κ. Αριστομένη Συγγελάκη.

Ο Διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

Άρης Μουσιώνης

Advertisements