ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

28 Απριλίου, 2016

Συνάδελφοι-ες

Κατά την παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε το σωματείο μας κατέθεσε υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις,στον υπουργό υγείας  οι οποίες πιστεύουμε ότι  με την κατάργηση των εργολαβιών όπως μας δήλωσαν  εκπρόσωποι του υπουργού που μας δέχτηκε ότι, προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήση  με τις συμβάσεις έργων μας προστατεύουν εργασιακά και ασφαλιστικά .

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κο Α.ΞΑΝΘΟ

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

            Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΠΕΚΟΠ», που εδρεύει στην Αθήνα, 3ης Σεπτεμβρίου 48Β.

 

****************************

 

Δυνάμει της διάταξης του άρθρ.97 Ν. 4368/2016, σύμφωνα με την οποία «Για την καθαριότητα των κτιρίων των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, μετά από απόφαση του ΔΣ τους, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, είναι δυνατόν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι την 31.12.2017 με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Επίσης, είναι δυνατόν να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης ή φύλαξης των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν με ατομική σύμβαση ή διαμέσου εταιρικού σχήματος, στον τομέα της σίτισης ή της φύλαξης αντιστοίχως, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης», εκδώσατε την υπ’αριθμ. πρωτ. Γ.Π.οικ.22273/22-3-2016 Απόφασή σας με την οποία θέτετε τους όρους εφαρμογής της διάταξης αυτής.

Κε Υπουργέ

Οι ρυθμίσεις τις οποίες εφαρμόζετε με την ανωτέρω απόφασή σας, προσβάλλουν βάναυσα τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των συναδέλφων μας που θα επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτές. Και τούτο ιδίως από το γεγονός ότι στη σύμβαση έργου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, κυρίως γιατί με τη σύμβαση αυτή οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του συμφωνηθέντος τελικού αποτελέσματος, η πραγμάτωση του οποίου συνεπάγεται την αυτόματη λύση της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, σε αντιδιαστολή με τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, η οποία υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι με τους όρους της συμφωνίας τους αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας που συμφωνήθηκε και στο μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του προς αυτές (Ολ.ΑΠ 28/2005 ).

Αποτέλεσμα του υβριδικού μοντέλου απασχόλησης που εισάγεται (κατ’αρχάς για τους φορείς του Υπουργείου σας), είναι από τη μια οι συνάδελφοι να παρέχουν 100% εξαρτημένη εργασία (οι προβλέψεις της απόφασής σας για «προσδιορισμό του χρονικού πλαισίου και του τμήματος παροχής του έργου από το αρμόδιο τμήμα Επιστασίας ή Καθαριότητας», καταβολή μισθού-την οποία βαφτίζετε «χρηματική αντιπαροχή», στο τέλος κάθε μήνα παροχής της εργασίας, αλλά και το αυταπόδεικτο γεγονός ότι η καθαριότητα των φορέων δεν αποτελούν παροδική και έκτακτη ανάγκη, συνηγορούν προς τούτο) αλλά από την άλλη να είναι 100% εκτός του προστατευτικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα:

 • Δεν υπάρχει δικαίωμα λήψης δώρων εορτών
 • Δεν υπάρχει δικαίωμα λήψης κανονικής αδείας
 • Δεν υπάρχει δικαίωμα λήψης αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας
 • Δεν υπάρχει κανένα επακριβώς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο εργασίας (ακροθιγώς και ενδεικτικά θίγεται ένα ωράριο, το οποίο πάντως δεν δεσμεύει κανέναν αφού δεν υπάρχει προστατευτικό πλαίσιο εργασίας), ιδίως σε ότι αφορά τις ημέρες εργασίας αφού δεν γίνεται καμία μνεία περί του μέγιστου αριθμού ημερών εβδομαδιαίως. Τούτο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υφίσταται δικαίωμα λήψης αδειών, συντελεί στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά δραματικό τρόπο!
 • Δεν υπάρχει δικαίωμα προστασίας από την καταγγελία της σύμβασης, ειδικά μετά την κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη με το Ν. 4359/2016 οπότε και η απόλυση πρέπει να είναι αιτιολογημένη
 • Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, αφού, βάσει του άρθρ. 7 παρ.1 Ν. 1264/82, μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων μπορούν να γίνουν μόνο εργαζόμενοι και όχι εργολάβοι
 • Δεν υπάρχει καμία προστασία από πιθανό εργατικό ατύχημα, αφού η ευθύνη της εκτέλεσης του έργου, μετακυλίεται, αυτονόητα, στον εργολάβο-καθαριστή!
 • Παρόλο που στην απόφασή σας προβλέπεται ότι τα υλικά θα παρέχονται από τους φορείς, η εκτέλεση της εργασίας των συναδέλφων χωρίς εξειδικευμένα μέσα, π.χ. αναβατόρια κλπ., καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνη!
 • Δεν έχετε λάβει υπόψη σας, όπως τουλάχιστον προκύπτει από το κείμενο της απόφασής σας, το ζήτημα που ήδη έχει προκύψει, δηλ. τη μη αναγνώριση των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδικά με δεδομένη την άποψη του Υπουργείου Οικονομικών (Υπ. Οικ. ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1033811 ΕΞ 2016/01.03.2016) ότι τέτοιου είδους αναλήψεις έργου και μάλιστα για χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος 2017, δεν συνιστούν ευκαιριακή απασχόληση, επομένως απαιτείται έναρξη επιτηδεύματος και έκδοση σχετικών παραστατικών.

Η οργάνωσή μας με τους πολύχρονους αγώνες της τους οποίους πλήρωσε ακριβά με προσωπικό κόστος (όπως η γεν.γραμματέα μας και νυν Ευρωβουλευτής Κ.Κούνεβα), επαναλαμβάνει την πάγια θέση περί πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στους τομείς της καθαριότητας τόσο στους φορείς που εποπτεύετε όσο και σε όλο το δημόσιο τομέα. Θεωρούμε ότι η λύση την οποία επιλέξατε και εφαρμόζετε, πέραν των νομικών και κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργεί, θα γεννήσει νέους «εργαζόμενους φτωχούς», αφήνει περιθώρια για ρουσφετολογικές «αναθέσεις έργου» σε ημέτερους, αποκλείει και άλλους, άνεργους, καθαριστές που θα ήταν χρήσιμοι στον κάθε φορέα και τελικά υποβαθμίζει και το ίδιο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ήτοι τον άρτιο καθαρισμό των χώρων των φορέων. Ακόμα και αν ξεπεραστεί το πρόβλημα της πληρωμής των συναδέλφων (βλ. καθαριστές στο Δρομοκαϊτειο), θα παραμείνει η ανασφάλεια και ο εργασιακός κίνδυνος για αυτούς, ενώ, στο τέλος της ρύθμισης αυτής, θα καραδοκούν πάντοτε οι επιτήδειοι εργολάβοι!

 

 

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

 

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25 Απριλίου, 2016

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Π.Ε.Κ.Ο.Π.

Γ. Σεπτεμβρίου 48β  ( Γραφείο 320 – 3ος όροφος)

ΤΗΛ.6973837993-6974029211

Ιστοσελίδα: pekop.wordpress.com  Email.pekop1999@gmail.com

23 – 4 – 2016

 

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες ,

          Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4368/2016 , το Υπουργείο Υγείας προχωρεί σε σύναψη ατομικών συμβάσεων έργου με τους συναδέλφους που εργάζονται μέχρι σήμερα με εταιρείες καθαρισμού , σε όλους τους φορείς που του ανήκουν.

          Πιστεύουμε ότι με αυτή τη σχέση εργασίας που προωθεί το Υπουργείο υπονομεύονται όλα τα εργασιακά μας δικαιώματα όπως για παράδειγμα άδειες , δώρα, ασθένεια , ρεπό , υπερωρίες , προσαυξήσεις αργιών , επιδόματα. Κι αυτό γιατί δε θα παρέχουμε τύποις εξαρτημένη εργασία αφού από εργαζόμενους μας μετατρέπουν σε εργολάβους.

          Παράλληλα , θεωρούμε ότι κινδυνεύει η υγιεινή και η ασφάλεια τόσο ημών όσο και του κοινωνικού συνόλου. Σε περίπτωση , για παράδειγμα , εργατικού ατυχήματος λόγω έλλειψης τεχνικού εξοπλισμού και όχι μόνο , ή καθαρισμού από μη εξειδικευμένο προσωπικό αν συμμετέχουν εργαζόμενοι χωρίς εμπειρία.

          Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην παράσταση διαμαρτυρίας κατά των συμβάσεων έργου , μπροστά στο Υπουργείο Υγείας που θα γίνει την Τρίτη 26 Απριλίου 2016 στις

9 : 00 το πρωί .

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97

 

 

Το Δ.Σ. του σωματείου

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΧΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

31 Μαρτίου, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/3/2016

Με ιδιαίτερη ανησυχία διαβάσαμε τα σημερινά δημοσιεύματα για τις απλήρωτες συναδέλφους μας στο Υπουργείο Εργασίας και Οικονομικών, οι οποίες προσλήφθηκαν ως εργολάβοι από το Ελληνικό Δημόσιο με το Ν. 4325/2015. Προξενεί κατάπληξη το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας, πριν την εκπόνηση και δημοσίευση του νόμου αυτού, δεν έλεγξε τις προϋποθέσεις νομιμότητας της ρύθμισης, ιδίως αναφορικά με το σκέλος της τελικής έγκρισης των ποσών που οφείλονται στις συναδέλφους από το Ελεγκτικό Συνέδριο! Έρχεται τώρα, με τη ρύθμιση του άρθρ. 72 του Νόμου 4369/2016, ο οποίος ισχύει από την 27-2-2016, να προσπαθήσει να συμμαζέψει εκ των υστέρων τα «ασυμμάζευτα» θεωρώντας «σύννομες» όλες τις δαπάνες στο πλαίσιο αυτό (ελπίζουμε έστω και τώρα να γίνει κάτι) ! Προσπαθώντας να γλυτώσει τις συναδέλφους από τους πάμπολλους επιτήδειους εργολάβους καθαριότητας που θησαύρισαν και θησαυρίζουν σε βάρος του δικού μας μόχθου, καταντάει να ομοιάζει μαζί τους, αφού το αποτέλεσμα (8 μήνες απλήρωτοι) είναι το ίδιο! Οδηγεί μερίδα των συναδέλφων στην έσχατη ένδεια, αφού η απλήρωτη απασχόλησή τους στο Δημόσιο, έρχεται σε συνέχεια πολύμηνης απλήρωτης απασχόλησης από εργολάβους (υπάρχουν δε περιπτώσεις που οι καθαρίστριες δεν μπορούν να εισπράξουν τα δεδουλευμένα τους από τους πρώην εργοδότες τους γιατί το Δημόσιο διεκδικεί προνομιακά από τους τελευταίους ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτό).
Η ίδια κατάσταση που περιγράφεται στα δημοσιεύματα, υπάρχει και σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα (π.χ. Δρομοκαϊτειο Θεραπευτήριο), στα οποία οι συνάδελφοι είναι επίσης απλήρωτοι. Είναι δε αυτονόητο ότι, ως «Εργολάβοι», δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα της εργατικής νομοθεσίας (άδειες, ρεπό, υπερωρίες, προσαυξήσεις αργιών κλπ.), αφού δεν παρέχουν (τύποις) εξαρτημένη εργασία. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πλείστα όσα προβλήματα (τήρηση ωραρίου, αντικείμενο του υποτιθέμενου έργου κλπ.), με συνέπεια να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που, καταρχάς, ήθελε να λύσει το Υπουργείο.
Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένο ότι οι κατ’εξαίρεση ρυθμίσεις γενικεύονται (όπως π.χ. με το άρθρ. 97 του Ν. 4368/2016, σύμφωνα με την οποία συνάπτονται συμβάσεις έργου στα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας νομικά πρόσωπα), ΚΑΛΟΥΜΕ την κυβέρνηση να προβεί άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πληρωμή των δεδουλευμένων αποδοχών των καθαριστριών που η ίδια απασχόλησε και στη διασφάλιση της πληρωμής όσων από τους συναδέλφους απασχολήσει. Επίσης, να κάνει ό,τι απαιτείται, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να συνάπτουν κανονικές συμβάσεις εργασίας, με σκοπό να μη φαλκιδεύεται κανένα εργασιακό τους δικαίωμα.
ΠΕΚΟΠ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

7 Ιουνίου, 2015

7/6/2015
Συναδέλφισες -οι,
Το σωματείο μας πραγματοποίησε συνάντηση με τον υπουργό εργασίας κ. Σκουρλέτη στις 3/6/2015 και στις 4/6/2015 με τον υπουργό εσωτερικών κ. Κατρούγκαλο. Και στις δύο συναντήσεις μεταφέραμε την εικόνα που επικρατεί σε όλους τους χώρους , εκθέσαμε τα ασφαλιστικά και μισθολογικά προβλήματα του κλάδου, καταθέσαμε με σχετικό υπόμνημα τις προτάσεις μας οι οποίες πιστεύουμε θα δώσουν ένα τέλος στον εργασιακό αδιέξοδο δρόμο που μας οδήγησαν οι μνημονικοί νόμοι της προηγούμενης κυβέρνησης Ν.Δ. ΠΑΣΟΚ η οποία στο πέρασμα της κατάργησε της εναπομείναντες θέσεις καθαριστριών του υπουργείου οικονομικών, γιατί διαπίστωσε πως,
ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ.
Συναδέλφισες-οι,
Οι σημερινοί υπουργοί της κυβέρνησης Εργασίας και Εσωτερικών γνώστες των εργασιακών προβλημάτων αφού όταν ήταν αντιπολίτευση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαν γίνει σωρεία επερωτήσεων στη βουλή για παραβατικές συμπεριφορές εταιρειών που το σωματείο μας τις είχε θέσει υπ όψιν μας ενημέρωσαν ότι,
1)Ο κ. Σκουρλέτης σταμάτησε την εργολαβία στο υπουργείο εργασίας και έκανε χρήση στην τροπολογία του τελευταίου νόμου Κατρούγκαλου και προχώρησε σε απευθείας σύμβαση ορισμένου χρόνου στους εργαζόμενους που ήταν μέχρι χτες με την εταιρεία καθαρισμού, στόχος όπως είπε να επεκταθεί σε όλο το δημόσιο.
2)Ο κ. Κατρούγκαλος δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε ρύθμιση η οποία θα δίνει την δυνατότητα στον φορέα όταν ο εργοδότης καθυστερεί να πληρώσει να καταβάλλει τα δεδουλευμένα στους εργαζομένους , θα εξετάσουν το ζήτημα των εργολαβιών στο δημόσιο τομέα και όχι μόνο με σχετικές μελέτες που θα γίνουν από μια επιτροπή που θα συσταθεί.
Συναδέλφισες-οι, το σωματείο μας ελπίζει ότι τα αρμόδια υπουργεία δεν θα μείνουν σε φιλοσοφικές συζητήσεις και θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των δεσμεύσεων τους, εμείς πάντως θα συνεχίσουμε να τραβάμε την κουρτίνα και να αποκαλύπτουμε.
ΠΕΚΟΠ.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ

7 Ιουνίου, 2015

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π.Ε.Κ.Ο.Π.

Γ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48β. τηλ.6973837993- 6974029211
Email (pekop1999@gmail.com).

ΑΘΗΝΑ 3/6/2015
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμε Υπουργέ,
Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας εργάζονται σε καθεστώς απόλυτης εκμετάλλευσης. Θύματα ενός πάρτι εργολαβιών βιώνουμε την απόφαση του κράτους να παραχωρήσει σημαντικούς τομείς Δημοσίων φορέων και ΔΕΚΟ σε ιδιώτες στερώντας το δικαίωμα της σταθερής μόνιμης εργασίας αρχικά με το πάγωμα αυτών και αργότερα με την κατάργησή τους.
Εικονικές συμβάσεις, κλωνοποίηση εργαζομένων, μαύρη ανασφάλιστη εργασία,
Ψεύτικες βεβαιώσεις ,αδιαφανείς διαδικασίες προκηρύξεων, πρόθυμα διοικητικά συμβούλια που βάζουν πλάτη σε ακριβοπληρωμένες αναθέσεις έργων,
μη καταβολή δεδουλευμένων πολλών μηνών , απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας εξ αιτίας υποκλοπών και κλωνοποιήσεων εργατοωρών, τεράστια εισφοροδιαφυγή ,φοροδιαφυγή και σπατάλη δημοσίου χρήματος είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούν όταν καλούνται να μειώσουν τα υπερκέρδη τους και όχι μόνο. Με πρόσχημα την οικονομική κρίση οι εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι πολλούς μήνες με σοβαρό θέμα επιβίωσης αφού είναι εξαθλιωμένοι οικονομικά.
Ο τρόπος που διεξάγονται οι προκηρύξεις των διαγωνισμών είναι διάτρητος αφού πολλοί από αυτούς καταλήγουν επί σειρά ετών στις ίδιες εταιρείες έτσι, μαζί με τις παραπάνω διαπιστώσεις γεννά το συμπέρασμα τις αρχικής μας τοποθέτησης ότι πρόκειται για πάρτι εργολαβιών στην εργασιακή μας ζούγκλα με θήραμα των εργαζόμενο. Γι αυτό πιστεύουμε ότι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού είναι προς όφελος του Δημοσίου.
Το σωματείο μας θέλοντας να μπει ένα τέλος στην γενικευμένη εργοδοτική αυθαιρεσία σας καταθέτει σειρά αιτημάτων-προτάσεων ελπίζοντας στην υλοποίηση αυτών.

Γενικά αιτήματα:
1. Να καταργηθούν οι εργολαβίες. Να προσληφθούν οι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας με συμβάσεις αορίστου χρόνου στους δημόσιους φορείς όπου εργάζονται.
2. Να γίνει έλεγχος των συμβάσεων του δημοσίου με τις εταιρείες καθαρισμού σε βάθος 20ετίας.
3. Να καταργηθεί η Εγκύκλιος 182/85 του ΙΚΑ η οποία εξαιρεί από τα βαρέα όσους δουλεύουν κάτω από 6 ώρες διότι πιστεύουμε πρόκειται για άνιση μεταχείριση εργαζομένων στον ίδιο κλάδο και δίνει την δυνατότητα εκμεταλλεύσεις με πλασματικές ώρες και αφαιρεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελίωσης.
4. Εξαίρεση του κλάδου ασφαλιστικά από τον νόμο 3029/12 και 3863/10 οι οποίοι ανεβάζουν τα ασφαλιστικά έτη από το 2011 και έπειτα εξ αιτίας της μεγάλης παραβατικότητας των εργοδοτών η πλειοψηφία των εργαζομένων δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
5. Αναγνώριση ειδικότητας επαγγέλματος ως τεχνικός επαγγελματικού καθαρισμού.

Άμεσα μέτρα:
1. Πληρωμή και ασφάλιση των εργαζόμενων από το δημόσιο φορέα με την αναγνώριση συνυπευθυνότητας δημοσίου και εργολάβου.
2. Να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία και να κηρύσσεται έκπτωτος ο εργολάβος όταν την παραβιάζει χωρίς την προϋπόθεση δεύτερης υποτροπής.
3. Όταν κηρύσσεται έκπτωτος ο εργολάβος οι εργαζόμενοι να μην απολύονται, να συνεχίζεται η εργασιακή σχέση με τον δημόσιο φορέα με συμβάσεις αορίστου χρόνου.
4. Απαραίτητος προσδιορισμός ατόμων και ωραρίων στις προκηρύξεις διαγωνισμών από τoν φορέα.
5. Να μην ορίζονται μόνο τετραγωνικά στις προκηρύξεις αφού δεν έχει προκύψει από επίσημη μελέτη και είναι αιτία υπερβολικού φόρτου εργασίας, εργατικών ατυχημάτων λόγο αύξησης εργασιακού άγχους με πιθανότητα κακής εκτίμησης κινδύνου.
6. Περισσότερη αυστηριοποίηση του νόμου υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
7. Υποχρεωτική εκπαίδευση υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων .

Μέτρα για τη χρεοκοπία επιχειρήσεων και σε περίπτωση παύσης πληρωμών.
1. Πληρωμή των εργαζόμενων κατά προτεραιότητα στην ιεραρχία των πιστωτών πτωχευθεισών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων έναντι των οποίων έχουν κινηθεί διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Κατάργηση της μνημονιακής νομοθεσίας στο θέμα αυτό.
2. Πληρωμή των εργαζόμενων από τα χρήματα που οφείλουν οι δημόσιοι φορείς στον εργολάβο.
3. Να απαγορευτούν οι εξώσεις στους εργαζόμενους. Επίδομα ενοικίου χωρίς προϋποθέσεις.
4. Να παγώσουν όλα τα δάνεια των εργαζόμενων που είναι απλήρωτοι ή άνεργοι.
5. Ένταξη στον ΟΑΕΔ, επίδομα ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις.
6. Άμεση δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του εργολάβου μετά από καταγγελία για απλήρωτη εργασία.
7. Διερεύνηση των πλημμελειών των υπηρεσιών του δημοσίου στις υποχρεώσεις τους για ελέγχους.

Με εκτίμηση.

Η πρόεδρος Η γεν. γραμματέας.

ΠΛΗΡΩΝΩ ΜΑΥΡΑ

20 Μαΐου, 2015

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

.Γ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48 ΤΗΛ. 6973837993-6974029211

Email-pekop1999@gmail.com

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ             ΑΘΗΝΑ 20/5/2015

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σήμερα δικάζονται τα ασφαλιστικά που έχουν προσφύγει οι συνάδελφοι που εργάζονται στην. εταιρεία ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Την Παρασκευή 17/5/2015 έγινε η τρίτη κατά σειρά τριμερή διαδικασία στο υπουργείο εργασίας, οι άλλες δύο προηγήθηκαν στην τοπική επιθεώρηση όπου ανήκε η έδρα της εταιρείας.

Κατά την τριμερή διαδικασία ο Παπαχριστόπουλος παραδέχτηκε τις οφειλές που αφορούν δεδουλευμένα 9 μηνών, δώρα, επιδόματα, άδειες, καθώς επίσης ότι απασχολούσε τους εργαζόμενους με ΜΑΥΡΑ όπως χαρακτηριστικά είπε μπροστά στον επιθεωρητή εργασίας στον εκπρόσωπο του ΕΚΑ και στο ΔΣ του σωματείου μας.

Συνάδελφοι,

Θεωρούμε ότι πέρα από τις ενέργειες που έγιναν   το ζήτημα των συναδέλφων για να λυθεί άμεσα χρειάζεται πολιτική παρέμβαση από τον υπουργό εργασίας, θεωρούμε απαράδεχτο να αναγκάζονται εργαζόμενοι απλήρωτοι 9 μήνες να προχωρούν δικαστικά  για να καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους με κίνδυνο να μην μπορέσουν να εκτελέσουν την απόφαση αν έχει προηγηθεί άλλος φορέας  π.χ. ΕΦΟΡΙΑ, ΙΚΑ κ.λ.π. Επίσης είναι απαράδεχτο  εργοδότες σαν τον Παπαχριστόπουλο να συνεχίζουν ανενόχλητοι να παίρνουν δημόσια έργα με μαύρη ανασφάλιστη εργασία την οποία την παραδέχονται μπροστά στα εκλεκτικά όργανα.

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ;

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ;

ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ;

 

ΠΕΚΟΠ.

 

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΧΙ ΕΠΙΒΟΛΗ !

10 Μαΐου, 2015

           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Παναττική Ένωση Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού, καταγγέλλει την εταιρεία καθαρισμών K. Παπαχριστόπουλου  O.E. , για σωρεία παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας. Εδώ και χρόνια δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα αδείας, υπερωρίες κλπ, είναι  έννοιες άγνωστες  για τους εργαζόμενους της εταιρείας. Το τελευταίο διάστημα σταμάτησε και η καταβολή των μισθών του προσωπικού, αφήνοντας τις εργαζόμενες απλήρωτες για μήνες.

 

Η εταιρία του Κ. Παπαχριστόπουλου, έχοντας αναλάβει τις υπηρεσίες καθαρισμού πολλών δημοσίων έργων, δρα ουσιαστικά ανεξέλεγκτα ως “κράτος εν κράτει”,  κουρελιάζοντας κάθε γραπτό και άγραφο νόμο στις εργασιακές σχέσεις. Η σκανδαλώδης ανοχή που απολαμβάνει,  του επιτρέπει να αδιαφορεί για καταγγελίες εργαζόμενων, ενώ ορισμένες φορές στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας αντί να προστατεύσουν τους τελευταίους, αδιάφορα καλύπτουν  τον ίδιο.

 

Την ίδια αλαζονεία αντιμετώπισε το σωματείο μας από τον Κ. Παπαχριστόπουλο, όταν τον επισκέφθηκε μαζί με εργαζόμενες για να συζητήσει το πρόβλημα της μη καταβολής των δεδουλευμένων πολλών μηνών.

Με το αίσθημα της ατιμωρησίας έντονο, ο κύριος αυτός αντί να συνετιστεί από τις δεκάδες καταγγελίες απλήρωτων και εξαθλιωμένων γυναικών, κατέφυγε στον εκφοβισμό και τις απειλές σε ανθρώπους-συνάδελφους-εργαζόμενους, που κράτησαν αξιοπρεπή στάση. Με τηλεφωνικές απειλές “αγνώστων” από απόκρυψη ή άλλοτε βρίζοντας χυδαία ο ίδιος, προσπαθεί να κάμψει το ηθικό των δικών του εργαζόμενων.

 

Μάταια όμως!

Ο αγώνας των καθαριστριών στα συνεργεία του Κ. Παπαχριστόπουλου σήμερα, μαζί με τις συναδέλφισες που αντιστάθηκαν από όλα σχεδόν τα έργα που απασχολούσε η εταιρεία του,  όπως το Δρομοκαΐτειο το Αττικό κλπ, ενώνει τα χέρια «της καθαριότητας» σε μια γροθιά!

Οι φωνές αντίστασης στους χώρους δουλείας στέλνουν  μήνυμα.

 

 • ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ.
 • ΔΕΝ ΠΑΖΑΡΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ.
 • ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ
 • ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
 • ΜΙΣΘΟΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

 

Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει ένα τέλος στα πάρτι των εργολαβιών, και να συσκευθεί- υλοποιήσει τις προτάσεις του σωματείου μας. Απαιτούμε να πληρωθούν κατά προτεραιότητα οι εργαζόμενοι, από τις επιταγές και τις εγγυητικές του Κ. Παπαχριστόπουλου.

Θεωρούμε απαράδεχτο να προσφεύγουν οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια τα  οποία μπορεί να τραβήξουν έως και δυο χρόνια για να μπλοκάρουν τα χρήματα των έργων, (αν ωστόσο δεν έχει προηγηθεί άλλος φορέας να τα διεκδικήσει)  για να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα τους .

Απαιτούμε να  μην απολυθεί καμιά εργαζόμενη,
στα έργα καθαρισμού που είχε η εταιρεία Παπαχριστόπουλου.

Καλούμε όλους τους συνάδελφους να στηρίξουν τον κοινό αγώνα μας.

 ΠΕΚΟΠ 10/5/2015.

 

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

28 Απριλίου, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  28/4/2015

Συνάδελφοι,

Χτές το βράδυ αργά η οικογένεια της Αναστασίας Δαλέζου μας ενημέρωσε ότι χρειάζεται αίμα παρακαλούμε όποιος μπορεί να δώσει .

Η μικρή εξακολουθεί να βρίσκετε στην εντατική στο ΩΝΑΣΕΙΟ

ΠΕΚΟΠ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ

27 Απριλίου, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    27/4/2015

Συνάδελφοι,

Ένα μήνα περίπου η μικρή  τετράχρονη Αναστασία Μαρία Δαλέζου, έχει υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς στοΩΝΑΣΕΙΟ.

Μέχρι σήμερα παραμένει στην εντατική μονάδα του ΩΝΑΣΕΙΟΥ και δίνη μάχη για την ζωή της.

Σήμερα οι γιατροί ανακοίνωσαν στην οικογένεια της ότι πρέπει να προχωρήσουν σε τομή Παρεντερικής για να σιτίζετε και οι γονείς της δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα. Η οικογένεια εξ αιτίας τον πολλαπλών χειρουργείων που έχει υποβληθεί η μικρή Αναστασία κάποια έξοδα από εδώ και πέρα δεν μπορούν να τα καλύψουν.

Κάνουμε έκλυση σε όλους σας  να βοηθήσετε την μικρή Αναστασία Μαρία Δαλέζου για να μπορέσει να γίνει η επέμβαση.

Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στη μικρή Αναστασία να γυρίσει γερή και δυνατή στην αγκαλιά των γονιών της.

Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο   2419985730000010009441113

ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Αναστασία Δαλέζου

Παναγιώτα Μαντρέκα

ΠΕΚΟΠ.

ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ

21 Απριλίου, 2015

                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                 

                                                            ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Σήμερα το σωματείο μας μαζί με τους συνάδελφους στο ΑΤΤΙΚΟ εκπρόσωπο του ΕΚΑ ,ι το σωματείο των μονίμων ,συγκεντρωθήκαμε στην είσοδο του νοσοκομείου.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει( με χτεσινή ανακοίνωση μας), με αίτημα, την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων, την ανανέωση όλων των συμβάσεων τους αφού έληγαν τον Μάιο  για όσο διάστημα η ΑΝΟΔΙΚΗ θα έχει τον καθαρισμό του νοσοκομείου.

Με την κλιμάκωση του αγώνα κυρίως από τους συναδέλφους οι οποίοι ήταν ενωμένοι μια γροθιά όλοι μαζί κέρδισαν όλα τα δίκαια αιτήματα τους.

Οι συνάδελφοι από χτες το απόγευμα σταμάτησαν να δουλεύουν αν δεν τους κατέβαλαν τα δεδουλευμένα που τους χρωστούσε η εταιρεία ΑΝΟΔΙΚΗ.

Η επιμονή, η συναδελφικότητα η αποφασιστικότητα τους ήταν εκείνα τα χαρακτηριστικά που διακρίναμε σε εκείνους τα οποία έφεραν το αποτέλεσμα της νίκης.

Οι συνάδελφοι στο ΑΤΤΙΚΟ  πήραν τη ζωή στα χεριά τους και με αξιοπρέπεια προστάτεψαν τα δικαιώματά τους.

Η νίκη τους απέδειξε ότι:

 

Όλοι μαζί μπορούμε να τα  διεκδικήσουμε.

ΠΕΚΟΠ. 21-4-2015