Archive for Ιουλίου 2009

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ιουλίου 27, 2009

1.- Την αμοιβή στους  εργαζόμενους του  αναδόχου θα καταβάλει
απευθείας ο φορέας- κύριος του έργου,  με βάση τόσο  τις καταστάσεις
προσωπικού και  του πίνακα ωρών  εργασίας του εργολάβου  αλλά και την
πιστοποίηση της εργασίας από υπαλλήλους του ίδιου του φορέα, ιδίως σε
ό,τι αφορά τις ώρες και τον αριθμό των εργαζομένων-καθαριστών. Το
σχετικό κονδύλι, θα παρακρατείται από το καταβαλλόμενο εργολαβικό
αντάλλαγμα και θα αποδίδεται κατευθείαν στους εργαζόμενους και τους
ασφαλιστικούς φορείς, στο όνομα και για λογαριασμό του εργολάβου, με
βάση ρητή εξουσιοδότηση που, από τη σύμβαση, θα παρέχει αυτός. Τυχόν
υπερωρίες των εργαζομένων-καθαριστών, εφόσον πιστοποιούνται, θα δίνουν
το δικαίωμα στο φορέα να παρακρατά επιπλέον και το ποσό αυτό,
αφαιρώντας το από το εργολαβικό αντάλλαγμα. Η δυνατότητα αυτή, δηλ.
της πληρωμής των εργαζομένων από τον φορέα (δημόσιο, νπδδ κλπ.), θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, η
δε επιβολή της υποχρέωσης αυτής θα πρέπει να θεσπιστεί με σχετικό νόμο
ή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και να αφορά το σύνολο
των σχετικών διαγωνισμών που συνάπτει το Δημόσιο.

2.- Κατά την υποβολή  των προσφορών  ή έστω κατά  την υπογραφή
της  σύμβασης έργου, θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίζει πίνακα του
προσωπικού του το οποίο θα απασχοληθεί στο έργο, επί του οποίου θα
υπολογιστεί τελικά το εργολαβικό αντάλλαγμα. Και τούτο διότι ότι έχει
κατά κόρον παρατηρηθεί ότι οι ανάδοχοι, όταν ομιλούν για εργατικό
κόστος, αναφέρονται στον άγαμο χωρίς προϋπηρεσία, χωρίς να λαμβάνουν
υπόψη τους τις τυχόν τριετίες, τα επιδόματα γάμου ή τέκνου κλπ. με
αποτέλεσμα εργαζόμενοι να αμείβονται με ποσά κάτω από τις κλαδικές
ΣΣΕ.

3.- Να προβλέπεται  στη σύμβαση έργου  (στην περίπτωση που αυτό
θα εκτελείται σε διάφορους τόπους, π.χ. σταθμούς μετρό κλπ.), ότι ο
ανάδοχος θα υποχρεούται να καταθέτει και αναρτά ξεχωριστούς πίνακες
προσωπικού και ωρών εργασίας ανά τόπο παροχής του έργου (δηλ. π.χ.
διαφορετικό σε κάθε σταθμό), έτσι ώστε να αποφεύγεται τόσο η
διπλοβάρδια του προσωπικού όσο και ο «δανεισμός» εργαζομένων από τόπο
σε τόπο, για την κάλυψη ελλείποντος προσωπικού, χωρίς φυσικά οι
εργαζόμενοι αυτοί να αμείβονται αντίστοιχα.

4.- Να προβλέπεται  σε κάθε σύμβαση  έργου, συγκεκριμένος
αριθμός ατόμων, βαρδιών,  ωραρίων ανά τόπο  εκτέλεσης της  σύμβασης
και να  μην  αναφέρεται  γενικά στο σύνολο του απαιτούμενου προσωπικού
του αναδόχου.

5.- Να κατατίθενται όλες οι ατομικές συμβάσεις εργασίας του
αναδόχου με το προσωπικό του στο φορέα του έργου, ο οποίος και θα
ελέγχει την ορθότητα και νομιμότητα των καταβολών των μισθών, αφού του
προσκομίζονται μηνιαίως και οι εξοφλητικές αποδείξεις της μισθοδοσίας.

6.- Να ορισθεί υποχρεωτικός  τρόπος πληρωμής  των εργαζομένων
(στην περίπτωση  που δεν υιοθετηθεί  η υπό 1. πρότασή  μας) η κατάθεση
του αντίστοιχου  ποσού σε τραπεζικό  λογαριασμό του  εργαζόμενου με
ταυτόχρονη υποχρέωση  του αναδόχου να  υποβάλει τα καταθετήρια στο
φορέα για τον ανωτέρω υπό 5. έλεγχο.

7.- Να υποχρεώνεται  ο ανάδοχος να  αναφέρει στις  ατομικές
συμβάσεις  εργασίας το συγκεκριμένο  τόπο παροχής της  εργασίας (π.χ.
σταθμός  «Ομόνοια» Μετρό  και όχι γενικώς  Αθήνα) καθώς και  να
αναγράφεται  τόσο το ημερήσιο ωράριο όσο και το ημερομίσθιο, το οποίο
επίσης θα πρέπει να ελέγχεται από το φορέα αναφορικά με τη συμφωνία
του με τα κατώτατα όρια των ΣΣΕ.

8.- Να υποχρεώνεται  ο ανάδοχος να  καταβάλει τις  αμοιβές των
ΣΣΕ  ή ΔΑ από την  ημέρα που αυτές  κατατίθενται στο Υπουργείο
Απασχόλησης και εφεξής, ανεξάρτητα αν ο ίδιος ή οι εργαζόμενοι είναι
μέλη της εργοδοτικής ή της συνδικαλιστικής οργάνωσης αντίστοιχα και
πριν ακόμα κηρυχθούν υποχρεωτικές από τον Υπουργό Απασχόλησης.

9. Σε περίπτωση διαπιστωμένης παράβασης των συμβατικών όρων ή
ευρύτερα των όρων της εργατικής νομοθεσίας, να υπάρχει η υποχρέωση και
όχι το δικαίωμα στο φορέα να καταγγείλει τη σύμβαση έργου, χωρίς
αιρέσεις.

10.- Να προβλέπεται  ότι η διαπίστωση  των εργατικών
παραβιάσεων θα  μπορεί να γίνεται  με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και
όχι απαραίτητα να αποδεικνύεται με πράξη οργάνων όπως η Επιθεώρηση
Εργασίας, ΣΕΠΕ κλπ., όπως π.χ. με αιφνιδιαστικό έλεγχο του ίδιου του
φορέα, με έγγραφα, φωτογραφίες, καταγγελίες, δικαστικές αποφάσεις
κλπ., τις οποίες μπορεί να προσκομίσει οποιοσδήποτε στο φορέα
(εργαζόμενοι, σωματείο κλπ.).

11.- Να υποχρεώνεται  ο φορέας, σε περίπτωση  που εργαζόμενος
αιτηθεί τούτο  για δικαστική  π.χ. χρήση, να  χορηγεί οποιοδήποτε
στοιχείo που τον αφορά όπως π.χ., αντίγραφο του  βιβλίου
εισόδου-εξόδου στις εγκαταστάσεις για την απόδειξη των ωρών εργασίας ή
υπερωρίας, αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή εξοφλητικών αποδείξεων,
αντίγραφο τυχόν διενεργηθέντος ελέγχου του αναδόχου κλπ.

Τέλος επαναλαμβάνουμε  την πάγια θέση μας για τροποποίηση του
άρθρου 4 Ν. 3528/07 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), και των άλλων
σχετικών νόμων (Ν. 2190/94 κλπ.) έτσι ώστε να επιτρέπεται η πρόσληψη
στο Δημόσιο αλλοδαπών προερχομένων από χώρες εκτός Ε.Ε. όχι μόνο όπου
προβλέπεται από ειδικούς νόμους αλλά και σε κάθε βοηθητική εργασία
όπως είναι αυτή του καθαρισμού καθώς και να καταργηθεί η δυνατότητα
του Δημοσίου με τη στενή και την ευρεία έννοια, να συνάπτει συμβάσεις
έργου καθαριότητας με ιδιωτικές εταιρείες, οι δε σχετικές εργασίες να
γίνονται από προσωπικό που προσλαμβάνεται με τις διαδικασίες πρόσληψης
του ΑΣΕΠ. Θεωρούμε ότι έτσι θα τελειώσει δια παντός το σύστημα της
εκμετάλλευσης ανθρώπων και δη οικονομικών μεταναστών με βασικό ηθικό
και φυσικό αυτουργό το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο.

Advertisements

Πρόταση νόμου

Ιουλίου 21, 2009

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Π.Ε. Κ. Ο. Π.             ΑΘΗΝΑ    21/7/2009

Στα πλαίσια  της προσπάθειας μας για ανατροπή του κατεστημένου καθεστώτος σύναψης  συμβάσεων ανάληψης έργου υπηρεσιών  καθαρισμού από ιδιωτικές εργολαβικές  εταιρίες και συνακόλουθα του  καθεστώτος εκμετάλλευσης συνανθρώπων  μας και ιδίως οικονομικών  μεταναστών χωρών εκτός Ε.Ε., προτείνουμε  στον πολιτικό σας φορέα να επεξεργαστεί το ζήτημα της τροποποίησης του ισχύοντος  νομικού πλαισίου, μέσω σχετικής πρότασης  νόμου, στα εξής κατά τη γνώμη μας  σημεία:

Α. Τροποποίηση  του άρθρου 4Ν. 3528/07 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), και των άλλων σχετικών νόμων (Ν. 2190/94 κλπ) έτσι ώστε να επιτρέπεται η πρόσληψη στο Δημόσιο αλλοδαπών προερχομένων από χώρες εκτός Ε.Ε. όχι μόνο όπου προβλέπεται από ειδικούς νόμους, αλλά και σε κάθε βοηθητική εργασία όπως είναι αυτή του καθαρισμού. Σε κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου Υπουργική απόφαση, μπορεί να αναφέρονται συγκεκριμένα οι εργασίες αυτές.

Β.. Να καταργηθεί η δυνατότητα του Δημοσίου με την  ευρεία και στενή έννοια, να συνάπτει συμβάσεις έργου καθαριότητας με ιδιωτικές εταιρίες, οι δε σχετικές εργασίες να γίνονται από προσωπικό  που προσλαμβάνεται με τις διαδικασίες  πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ.

Γ. Επικουρικά και μέχρι να εφαρμοστεί η ανωτέρω  υπό Α. πρόταση, να υποχρεωθεί ο ίδιος  ο φορέας – κύριος του έργου, να καταβάλλει στους εργαζόμενους του  ιδιώτη- εργολάβου καθαρισμού, τις  αμοιβές του προσωπικού, με βάση τόσο τις καταστάσεις προσωπικού και του πίνακα ωρών εργασίας του  εργολάβου αλλά και την πιστοποίηση  της εργασίας από υπαλλήλους του  ίδιου του φορέα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ώρες και τον αριθμό των εργαζομένων- καθαριστών. Το σχετικό κονδύλι, θα παρακρατείτε από τον καταβαλλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα και θα αποδίδεται κατευθείαν στους εργαζόμενους και τους ασφαλιστικούς φορείς, στο όνομα και για λογαριασμό του εργολάβου, με βάση ρητή εξουσιοδότηση που, από τη σύμβαση, που θα παρέχει αυτός. Τυχόν υπερωρίες των εργαζομένων- καθαριστών, εφόσον πιστοποιούνται, θα δίνουν το δικαίωμα στον φορέα να παρακρατά επιπλέον και το ποσό αυτό, αναιρώντας το από το εργολαβικό αντάλλαγμα. Η δυνατότητα αυτή, δηλαδή τις πληρωμής των εργαζομένων από τον φορέα(δημόσιο νπδδ κλπ.) θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, η δε επιβολή της υποχρέωσης αυτής θα πρέπει να θεσπιστεί με σχετικό νόμο ή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και να αφορά το σύνολο των σχετικών διαγωνισμών που συνάπτει το δημόσιο.

Δ. Να καταργηθεί η υπουργική απόφαση 182/85 που εξαιρεί  τον κλάδο από τα Βαρέα κάτω από 30 ώρες εβδομαδιαίως και δίνει  τη δυνατότητα αφενός να εφαρμόζεται  καταχρηστικά από τις ιδιωτικές  εταιρίες και αφετέρου πρόκειται  για άνιση μεταχείριση των  εργαζομένων.

Ε. Οι σχέσεις  εργασίας των εργαζομένων να καθορίζονται μέσα από συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου όπου θα αναφέρεται τόπος εργασίας, ωράριο, μισθός, προς αποφυγή κλωνοποιήσεων εργαζομένων, πλασματικών ωραρίων απασχόλησης, ημερομίσθιων, γενικότερα ό,τι καθορίζει τις σχέσεις εργασίας ανάμεσα εργαζόμενων – εργοδοτών.

ΣΤ. Όλες οι συμβάσεις έργων να αναφέρουν  άτομα, ωράρια και στους χώρους εργασίας να είναι αναρτημένοι πίνακες  προσωπικού, πρόγραμμα εργασίας, του  έργου, και όχι συγκεντρωτικός από  όλα τα έργα που έχουν αναλάβει οι ιδιωτικές εταιρίες καθαρισμού.

Ζ. Η μισθοδοσία όλων των εργαζόμενων να γίνεται  μέσω τραπεζών.

Η. Να παρέχεται  υποχρεωτικά σε όλους τους εργαζόμενους βιβλιάριο υγείας.

Θ. Να χορηγείται κάρτα πιστοποίησης επαγγέλματος, με την υποχρεωτική αναγραφή αναγνώρισης  προϋπηρεσίας κατ’ έτος με ευθύνη του  Σωματείου και υποχρεωτική ενσωμάτωση στη σύμβαση εργασίας.

Ι. Να χορηγούνται  εξοφλητικές αποδείξεις.

ΙΑ. Οι συμβάσεις  εργασίας να κατατίθενται και στο  φορέα της απασχόλησης και  με βάση τις συμβάσεις εργασίας και  τον πίνακα ωρών εργασίας να γίνεται  έλεγχος τήρησης της εργατικής  και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ΙΒ. Να ενσωματωθεί  η εγκύκλιος Γιακουμάτου-Καλαντζάκου στις συμβάσεις ανάθεσης.

Το  ΔΣ ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μας ενδιαφέρεται έντονα για την οποιαδήποτε ανάληψη  πρωτοβουλίας για την κατάθεση σχεδίου  νόμου από την πλευρά σας με τα παραπάνω σημεία και θα μας ενδιέφερε  να μάθουμε τις προτάσεις σας  πριν την ανάληψη οποιασδήποτε νομοθετικής  πρωτοβουλίας.

Παρέμβαση για ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ιουλίου 21, 2009

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Π.Ε.Κ.Ο.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        21/7/2009

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ-ΙΣΕΣ,

Σήμερα το μεσημέρι το προεδρείο κατέθεσε στη βουλή  σε όλους τους εισηγητές

των κομμάτων που θα συμμετέχουν στην επιτροπή συζητήσεως  του νομοσχεδίου

που  αφορά   τα   ΤΕΙ   επιστολή:

Ζητώντας, πρώτον την κατάργηση του άρθρου 1 της παραγράφου 8 του Νόμου

2083/1992 και  δεύτερον να μην συζητηθεί από την επιτροπή  η τροποποίηση στο

άρθρο 40 η παράγραφος 3.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο διαιωνίζει το καθεστώς των  εργολαβιών και του

δουλεμπορίου  που βιώνουμε όλοι μας.

Μαζί με την  επιστολή που καταθέσαμε ζητήσαμε να συμμετέχουμε στην επιτροπή

σαν συνδικαλιστικό όργανο.

Ταυτόχρονα, καταθέσαμε  σε όλα τα κόμματα  προτάσεις Νόμου  για την κατάργηση

των εργολαβιών  κ.λ.π.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Παρέμβαση της ΠΕΚΟΠ για ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ιουλίου 21, 2009

pekop 005

Δεν άκουσα, δε διαπίστωσα. Όλα νόμιμα.

Ιουλίου 20, 2009
Δεν άκουσα, δε διαπίστωσα. Όλα νόμιμα.

Δεν άκουσα, δε διαπίστωσα. Όλα νόμιμα.

Νικήσαμε! (Σωματείο Ν. Μαγνησίας)

Ιουλίου 14, 2009

ΝΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ!

Να μπει τέλος στο καθεστώς των εργολάβων

Ιουλίου 13, 2009

Δελτίο Τύπου Σωματείων ΗΣΑΠ

Δελτίο Τύπου για την επαναπρόσληψη των απολυμένων καθαριστριών του ΙΚΑ Μαγνησίας

Ιουλίου 10, 2009

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 10/7/09, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση των σωματείων της ΠΕΚΟΠ (Παπαθανάση, Τσούνη), του Σωματείου Καθαριστριών Μαγνησίας (Κεφαλά, Δημοπούλου) με τον διευθυντή του γραφείου του διοικητή του ΙΚΑ (Τυράκης) και επιπλέον δύο διευθυντών του Ιδρύματος.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η άμεση επαναπρόσληψη  όλων των απολυμένων καθαριστριών του ΙΚΑ Μαγνησίας, η άμεση απομάκρυνση του εργολάβου καθαριότητας, η τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας στις εργολαβικές συμβάσεις και η πλήρης αναθεώρηση των όρων των συμβάσεων οι οποίες σχετίζονται άμεσα και ευθέως με την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμένων στην καθαριότητα. Στόχος των σωματείων μας είναι η πρόσληψη όλων των εργαζομένων στη καθαριότητα στο δημόσιο τομέα από τους φορείς, με συμβάσεις αορίστου χρόνου και η απομάκρυνση όλων των εργολάβων από τη καθαριότητα.

Επιπλέον  επισημάνθηκε η πλήρης αντίθεση των  σωματείων μας με την προδιαγραφόμενη πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει την ασφάλιση του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά, πρόθεση η οποία θα συναντήσει τη σθεναρή αντίσταση όλου του κλάδου της καθαριότητας.

Σχετικά με το πρώτο ζήτημα, η διοίκηση του ΙΚΑ δεσμεύτηκε για την άμεση επαναπρόσληψη των όλων των απολυμένων καθαριστριών, την επαναπροκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού με όρους που να διασφαλίζουν τα εργασιακά δικαιώματα αλλά και το επίπεδο καθαριότητας στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, ευθύνη η οποία έχει μεταβιβαστεί σε περιφερειακό επίπεδο στους διευθυντές των υποκαταστημάτων.

Η διοίκηση του ΙΚΑ έδειξε έκπληξη (;)  για το πλήθος των παρανομιών των εργολάβων οι οποίες καταγγέλθηκαν στη συνάντηση.

O διευθυντής του γραφείου του Διοικητή δεσμεύτηκε ότι θα απαντούσε εντός της ημέρας σχετικά με την επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων καθαριστριών, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε σε μεσημεριανή τηλεφωνική επικοινωνία με το σωματείο, επιβεβαιώνοντας ότι όλες οι καθαρίστριες θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους τη Δευτέρα 13/7/09.

Σχετικά με το ζήτημα της ασφάλισης του  κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά, θα πραγματοποιηθεί μια νέα διεξοδικότερη συζήτηση σε επόμενη συνάντηση.

Τα σωματεία μας χαιρετίζουν τον αγώνα  όλων των καθαριστριών, ιδιαίτερα  των συναδελφισσών του ΙΚΑ  Μαγνησίας, καθώς είναι μάλλον η  πρώτη περίπτωση έκπτωση εργολάβου  καθαριότητας από το δημόσιο τομέα μετά από αγώνα που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενες κι αυτό είναι ήδη μια πρώτη νίκη.

Οι  καθαρίστριες δεν  είναι σκουπίδια, πετάνε σκουπίδια!

Π.Ε.Κ.Ο.Π.

Σωματείο Καθαριστριών Ν. Μαγνησίας

Αθήνα 10 Ιουλίου 2009

Καταγγελία

Ιουλίου 3, 2009

Καταγγελία

Συγκέντρωση-Πορεία

Ιουλίου 1, 2009

AFISA_KOYNEBA_JUN

ΟΧΙ στη συγκάλυψη της δολοφονικής επίθεσης στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ από ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΥΣ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Συγκέντρωση – πορεία: Πέμπτη 2 Ιούλη, 7.00 μ.μ., Προπύλαια

Να μην η υπόθεση στο αρχείο
Να καταργηθεί τώρα το δουλεμπόριο
Μόνιμη & Σταθερή δουλειά για όλους, Έλληνες & μετανάστες

– ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΚΟΠ)
– ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

– ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ / ΟΙ