Archive for Απρίλιος 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Απρίλιος 30, 2010

ΠΡΟΣ: Την Αξιότιμη Υπουργό Υγείας Κ.Α. Κα Ξενογιαννακοπούλου

ΚΟΙΝ.: Αξιότιμο Κο Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Θέμα: «Όροι διακήρυξης με αρ. 02-2010 περί του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εργασιών καθαριότητας»

Αξιότιμη Κα Υπουργέ,

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και εν γένει της νομιμότητας, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τις παρακάτω διαπιστώσεις που αφορούν τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εργασιών καθαριότητας στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη ο προϋπολογισμός της δαπάνης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.300.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ποσό στο οποίο, προφανώς, περιλαμβάνεται το κόστος της μισθοδοσίας του προσωπικού του εργολάβου, το κόστος των υλικών και το εργολαβικό κέρδος (δεν έχουμε, δυστυχώς, την πλήρη διακήρυξη στα χέρια μας).

Από το Παράρτημα Γ’ και τους δύο Πίνακες που περιλαμβάνονται σε αυτό και το οποίο περιήλθε σε γνώση μας, προκύπτουν τα εξής:

1. το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο εν λόγω έργο ανέρχεται σε 138 άτομα, χωρίς να υπολογίζουμε τα επιπλέον άτομα τα οποία αναφέρονται στις «σημειώσεις» των ανωτέρω Πινάκων (π.χ. για την καθαριότητα του β’ορόφου του οκταορόφου κτιρίου του Νοσοκομείου αναφέρεται ότι «…τις ημέρες της γενικής εφημερίας τα κεντρικά χειρουργεία θα καλύπτονται και τη νύκτα μετά την 23.00 με μία επιπλέον καθαρίστρια η οποία θα καλύπτει και ανάγκες της ΜΕΘ και ΜΑΦ 2ου»

2. Οι συνολικές ώρες απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού, σύμφωνα πάντα με τους Πίνακες, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το επιπλέον προσωπικό, ανέρχονται σε 635,5 τις καθημερινές και 326 τα Σαββατοκύριακα

3. Σύμφωνα με την Δ.Α. 11/2008 (Π.Κ.Υπ.Απασχόλησης 6/6-6-08) που κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ 51871/2440/11-7-08 (ΦΕΚ Β’ 1448/23-7-08) από την 6-6-2008, το κατώτερο ωρομίσθιο του εργαζόμενου με ειδικότητα καθαριστή σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, άγαμου και χωρίς προϋπηρεσία, ανέρχεται σε 5,88 €.

4. Αν στο ποσό αυτό προστεθούν οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον εργοδότη και συγκεκριμένα τις ασφαλιστικές εισφορές (ΒΑΕ) ποσοστού ύψους 30,21%, τότε το πραγματικά καταβαλλόμενο ωρομίσθιο μηνιαίως ανέρχεται σε 7,65 € ενώ αν ανάγουμε σε αυτό και τα ποσά που ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει κατά τη διάρκεια του έτους (αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας και Δώρα εορτών, που όλα υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις ΒΑΕ), τότε το κόστος του ωρομισθίου αυξάνεται σε 9,48

5. Αυτό σημαίνει ότι το ελάχιστο ημερήσιο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού του εργολάβου που θα επιλεγεί θα ανέρχεται, το λιγότερο (διότι είναι δεδομένο ότι θα απασχολεί και έγγαμους με προϋπηρεσία εργαζόμενους), σε (635,5 χ 9,48=) 6.024,54 € τις καθημερινές και (326 χ 9,48=) 3.090,48 € τα Σαββατοκύριακα πλέον 75% προσαύξησης για την εργασία τις Κυριακές (3.090,48 χ 75%=) 2.317,86 € δηλ. συνολικά (6.024,54 χ 22=) 132.539,88 μηνιαίως για τις καθημερινές και (3.090,48 χ 8=) 24.723,84 τα ΣΚ και (2.317,86 χ 4=) 9.271,44 € για την προσαύξηση των Κυριακών και συνολικά 166.535,16 € μηνιαίως.

6. Το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας επομένως ανέρχεται σε 166.535,16 χ 12 = 1.998.421,92 € πλέον ΦΠΑ 21% 419.668,60 € = 2.418.090,52 ! Σημειωτέον ότι στο ποσό αυτό δεν έχουν υπολογιστεί α) ούτε οι προσαυξήσεις νυχτερινών, β) ούτε οι προσαυξήσεις εργασίας κάποιων αργιών, γ) ούτε οι αποδοχές του επιπλέον προσωπικού που σύμφωνα με τους ίδιους τους Πίνακες της προκήρυξης θα απαιτηθεί, προσωπικό το οποίο πάντως δεν φαίνεται να είναι λιγότερο από 10 επιπλέον άτομα, δ) ούτε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει ο εργολάβος που θα επιλεγεί αλλά ούτε και το προσδοκώμενο εργολαβικό του κέρδος, ε) ούτε το ότι σύμφωνα με τη διακήρυξη απαιτούνται και εργάτες με καθήκοντα άσχετα με τον καθαρισμό (π.χ. «εργάτης βοηθός μαγειρίων..»). Επισημαίνουμε εκ νέου ότι όλοι οι ανωτέρω υπολογισμοί έγιναν για άγαμους και χωρίς καμία προϋπηρεσία εργαζόμενους, οπότε (με δεδομένη την απασχόληση και άλλων κατηγοριών εργαζομένων) το πιθανολογούμενο εργατικό κόστος κατά τη λειτουργία της σύμβασης προβλέπεται να είναι κατά πολύ μεγαλύτερο.

7. Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα το εξής: η συγκεκριμένη διακήρυξη και η κατόπιν αυτής ανάθεση του έργου, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας αφού το ίδιο το ποσό της διακήρυξης είναι χαμηλότερο από τις νόμιμες υποχρεώσεις του εργολάβου που θα επιλεγεί προς το προσωπικό του και μάλιστα με τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς! Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο το ίδιο το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, με διακηρύξεις που δεν λαμβάνουν υπόψη την κείμενη νομοθεσία, τουλάχιστον αναφορικά με τις αποδοχές του προσωπικού, να ωθεί de facto τους αναδόχους σε μη τήρηση θεμελιωδών υποχρεώσεών τους και μάλιστα εις βάρος του κλάδου που είναι από τους πλέον ασθενείς οικονομικά, όπως είναι οι καθαρίστριες. Πρέπει συνεπώς το Υπουργείο Υγείας να παρέμβει άμεσα προκειμένου να διασφαλιστούν οι αποδοχές του προσωπικού του εργολάβου που θα επιλεγεί, όχι μόνο στη διακήρυξη την οποία μόλις αναφέραμε αλλά και σε κάθε εργολαβία καθαρισμού που θα προκηρυχθεί στο μέλλον, τουλάχιστον μέχρις ότου γίνουν δεκτές οι πάγιες θέσεις μας για κατάργησή τους και πρόσληψη των καθαριστριών απευθείας  από το φορέα.

Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Advertisements

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ

Απρίλιος 22, 2010

Συναδέλφισες-οι,

Το σωματείο μας  ενημερώθηκε στις 10-4-2010 από συναδέλφους που εργάζονται στα αμαξοστάσια της ΕΘΕΛ στο ΝΙΜΙΤΣ και 401 ότι, δεν πληρώθηκαν τον μήνα Μάρτιο εκτός από το δώρο του Πάσχα. Στις 16-4-2010  αφού ενημερωθήκαμε από την εταιρεία ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. ότι πράγματι καθυστέρησε να καταβάλλει τους μισθούς των εργαζομένων λόγω μη  πληρωμής της από τους αρμόδιους φορείς, στείλαμε έγγραφο στους αρμόδιους δίνοντας προθεσμία  5 ημερών για την εξόφλησή τους.

Σήμερα 22-4-2010 ειδοποιηθήκαμε από τον προσωπάρχη της εταιρείας  κατόπιν της συνάντησης που είχαμε ενημέρωσε το προεδρείο μας ότι όλοι οι εργαζόμενοι στα παραπάνω έργα από σήμερα μέχρι αύριο το πρωί θα έχουν εξοφληθεί όλοι.

Συνάδελφισες-οι,

Για μία ακόμα  φορά διαπιστώνετε ότι με τον αγώνα  μας και με την συμμετοχή σας ο αγώνας μας για καλύτερες συνθήκες δουλειάς και εκπλήρωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων θα έχουν αίσιο αποτέλεσμα.

ΝΙΜΙΤΣ, 401: Απλήρωτοι οι συνάδελφοι

Απρίλιος 22, 2010

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ  ΒΕΝΙΖΕΛΟ.

Κοινοποίηση:

ΔΙΟΙΚΗΤΗ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΜΙΤΣ.

Κύριε  υπουργέ,

Ενημερωθήκαμε από τους εργαζόμενους  και μέλη του σωματείου μας  που εργάζονται στα νοσοκομεία ΝΙΜΙΤΣ και 401 με την  εταιρεία καθαρισμού ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. ότι δεν έχουν πληρωθεί τον Μάρτιο τις δεδουλευμένες αποδοχές τους μέχρι σήμερα .

Το σωματείο μας  προκειμένου οι εργαζόμενοι  να εξοφληθούν άμεσα  επικοινώνησε με την εταιρεία ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. για  να ενημερωθεί πότε θα καταβάλλει  τις δεδουλευμένες αποδοχές τους  η οποία μας ενημέρωσε ότι δεν έχει πληρωθεί από τους αρμόδιους φορείς και αδυνατεί να εξοφλήσει τους εργαζόμενους.

Κύριε υπουργέ,

Γνωρίζετε ότι  οι εργαζόμενοι και συνάδελφοί μας  είναι στην πλειοψηφία άνθρωποι φτωχοί και δεν έχουν άλλους πόρους για  να ανταποκριθούν  στις υποχρεώσεις  τους γι’ αυτό ζητάμε την άμεση  παρέμβασή σας  έτσι ώστε να καταβληθούν  τα δεδουλευμένα σε όλους τους εργαζόμενους.

Με  εκτίμηση.

Το  Δ.Σ. του σωματείου.

Απλήρωτοι οι συνάδελφοι

Απρίλιος 21, 2010

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΡΕΠΑ

Κοινοποίηση:

ΕΘΕΛ  Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κύριε  υπουργέ,

Ενημερωθήκαμε από τους εργαζόμενους  και μέλη του σωματείου μας  που εργάζονται στα αμαξοστάσια της ΕΘΕΛ με την εταιρεία καθαρισμού ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. ότι δεν έχουν πληρωθεί  τον  Μάρτιο τις δεδουλευμένες αποδοχές τους μέχρι σήμερα .

Το σωματείο μας  προκειμένου οι εργαζόμενοι  να εξοφληθούν άμεσα  επικοινώνησε με την εταιρεία ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. για να ενημερωθεί πότε θα καταβάλλει τις δεδουλευμένες αποδοχές τους  η οποία, μας ενημέρωσε, ότι δεν έχει πληρωθεί από τον αρμόδιο φορέα και αδυνατεί να εξοφλήσει τους εργαζόμενους.

Κύριε υπουργέ,

Γνωρίζετε ότι  οι εργαζόμενοι και συνάδελφοί μας  είναι στην πλειοψηφία άνθρωποι φτωχοί και δεν έχουν άλλους πόρους για  να ανταποκριθούν  στις υποχρεώσεις  τους γι’ αυτό ζητάμε την άμεση  παρέμβασή σας  έτσι ώστε να καταβληθούν  τα δεδουλευμένα σε όλους τους εργαζόμενους.

Με  εκτίμηση,

Το  Δ.Σ. του σωματείου

Για την πρόσκληση σε σύσκεψη από το Υπ. Εργασίας

Απρίλιος 7, 2010


ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Γενικό Δ/ντή Εργασίας.κ/ον. Κωνσταντίνο Μάγγα

Κύριε διευθυντά,

Λάβαμε μια πρόσκληση να συμμετάσχουμε σε σύσκεψη με θέμα… τις εργολαβίες στον τομέα καθαριότητος. Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε από τον κατάλογο των αποδεκτών ότι πρόκειται για κοινή σύσκεψη με τις εργοδοτικές οργανώσεις και επιλεκτικό προσδιορισμό των εργατικών οργανώσεων.

Σημειώνουμε όπως και προφορικά έχουμε πει, ότι δεν κατανοούμε την κατά αντιπαράθεση με τους εργοδότες συζήτηση, όταν εξαρχής έχουμε αποστείλει τις θέσεις μας για την αντιμετώπιση της εργασιακής ζούγκλας στον κλάδο μας και έχουμε ζητήσει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία για να παρουσιάσουμε και να εξηγήσουμε τις προτάσεις μας.

Θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη συνάντηση δεν απαντά στο αίτημά μας, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα παραστούμε και επιμένουμε στον προσδιορισμό συνάντησης με την πολιτική ηγεσία.

Η Αντιπρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Τσούνη βάσω. Δημητρακοπούλου Βλασία.

Κοινοποίηση:

ΓΣΕΕ

ΕΚΑ

ΟΙΥΕ

Για την επίθεση εναντίον της Kάρμεν Μ.

Απρίλιος 6, 2010

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Ο.Π. καταδικάζει τη δολοφονική επίθεση ενάντια στη Κάρμεν Μ. μέλος του Σωματείου Σερβιτόρων Μαγείρων και Λοιπών Εργαζομένων του Κλάδου του Επισιτισμού, η οποία στις 24 Μάρτη δέχθηκε επίθεση από αγνώστους την ώρα που κατευθυνόταν στο σπίτι της.

Η δολοφονική επίθεση κατά της συναδέλφου, η απόλυσή της, η τραμπουκική συμπεριφορά της εργοδοσίας εις βάρος της και του σωματείου της, μας θυμίζουν ανάλογα τραγικά περιστατικά που εμείς έχουμε βιώσει και συνεχίζουμε να βιώνουμε..και δεν πρέπει να αφήνει αδιάφορο κανέναν εργαζόμενο ούτε να μένουν ατιμώρητοι οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί δολοφονικών και τραμπουκικών επιθέσεων ενάντια εργαζομένων που παλεύουν για τα δικαιώματά τους με αξιοπρέπεια.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ

ΠΕΚΟΠ.