ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι-ες

Κατά την παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε το σωματείο μας κατέθεσε υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις,στον υπουργό υγείας  οι οποίες πιστεύουμε ότι  με την κατάργηση των εργολαβιών όπως μας δήλωσαν  εκπρόσωποι του υπουργού που μας δέχτηκε ότι, προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήση  με τις συμβάσεις έργων μας προστατεύουν εργασιακά και ασφαλιστικά .

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κο Α.ΞΑΝΘΟ

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

            Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΠΕΚΟΠ», που εδρεύει στην Αθήνα, 3ης Σεπτεμβρίου 48Β.

 

****************************

 

Δυνάμει της διάταξης του άρθρ.97 Ν. 4368/2016, σύμφωνα με την οποία «Για την καθαριότητα των κτιρίων των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, μετά από απόφαση του ΔΣ τους, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, είναι δυνατόν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι την 31.12.2017 με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Επίσης, είναι δυνατόν να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης ή φύλαξης των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν με ατομική σύμβαση ή διαμέσου εταιρικού σχήματος, στον τομέα της σίτισης ή της φύλαξης αντιστοίχως, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης», εκδώσατε την υπ’αριθμ. πρωτ. Γ.Π.οικ.22273/22-3-2016 Απόφασή σας με την οποία θέτετε τους όρους εφαρμογής της διάταξης αυτής.

Κε Υπουργέ

Οι ρυθμίσεις τις οποίες εφαρμόζετε με την ανωτέρω απόφασή σας, προσβάλλουν βάναυσα τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των συναδέλφων μας που θα επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτές. Και τούτο ιδίως από το γεγονός ότι στη σύμβαση έργου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, κυρίως γιατί με τη σύμβαση αυτή οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του συμφωνηθέντος τελικού αποτελέσματος, η πραγμάτωση του οποίου συνεπάγεται την αυτόματη λύση της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, σε αντιδιαστολή με τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, η οποία υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι με τους όρους της συμφωνίας τους αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας που συμφωνήθηκε και στο μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του προς αυτές (Ολ.ΑΠ 28/2005 ).

Αποτέλεσμα του υβριδικού μοντέλου απασχόλησης που εισάγεται (κατ’αρχάς για τους φορείς του Υπουργείου σας), είναι από τη μια οι συνάδελφοι να παρέχουν 100% εξαρτημένη εργασία (οι προβλέψεις της απόφασής σας για «προσδιορισμό του χρονικού πλαισίου και του τμήματος παροχής του έργου από το αρμόδιο τμήμα Επιστασίας ή Καθαριότητας», καταβολή μισθού-την οποία βαφτίζετε «χρηματική αντιπαροχή», στο τέλος κάθε μήνα παροχής της εργασίας, αλλά και το αυταπόδεικτο γεγονός ότι η καθαριότητα των φορέων δεν αποτελούν παροδική και έκτακτη ανάγκη, συνηγορούν προς τούτο) αλλά από την άλλη να είναι 100% εκτός του προστατευτικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα:

  • Δεν υπάρχει δικαίωμα λήψης δώρων εορτών
  • Δεν υπάρχει δικαίωμα λήψης κανονικής αδείας
  • Δεν υπάρχει δικαίωμα λήψης αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας
  • Δεν υπάρχει κανένα επακριβώς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο εργασίας (ακροθιγώς και ενδεικτικά θίγεται ένα ωράριο, το οποίο πάντως δεν δεσμεύει κανέναν αφού δεν υπάρχει προστατευτικό πλαίσιο εργασίας), ιδίως σε ότι αφορά τις ημέρες εργασίας αφού δεν γίνεται καμία μνεία περί του μέγιστου αριθμού ημερών εβδομαδιαίως. Τούτο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υφίσταται δικαίωμα λήψης αδειών, συντελεί στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά δραματικό τρόπο!
  • Δεν υπάρχει δικαίωμα προστασίας από την καταγγελία της σύμβασης, ειδικά μετά την κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη με το Ν. 4359/2016 οπότε και η απόλυση πρέπει να είναι αιτιολογημένη
  • Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, αφού, βάσει του άρθρ. 7 παρ.1 Ν. 1264/82, μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων μπορούν να γίνουν μόνο εργαζόμενοι και όχι εργολάβοι
  • Δεν υπάρχει καμία προστασία από πιθανό εργατικό ατύχημα, αφού η ευθύνη της εκτέλεσης του έργου, μετακυλίεται, αυτονόητα, στον εργολάβο-καθαριστή!
  • Παρόλο που στην απόφασή σας προβλέπεται ότι τα υλικά θα παρέχονται από τους φορείς, η εκτέλεση της εργασίας των συναδέλφων χωρίς εξειδικευμένα μέσα, π.χ. αναβατόρια κλπ., καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνη!
  • Δεν έχετε λάβει υπόψη σας, όπως τουλάχιστον προκύπτει από το κείμενο της απόφασής σας, το ζήτημα που ήδη έχει προκύψει, δηλ. τη μη αναγνώριση των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδικά με δεδομένη την άποψη του Υπουργείου Οικονομικών (Υπ. Οικ. ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1033811 ΕΞ 2016/01.03.2016) ότι τέτοιου είδους αναλήψεις έργου και μάλιστα για χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος 2017, δεν συνιστούν ευκαιριακή απασχόληση, επομένως απαιτείται έναρξη επιτηδεύματος και έκδοση σχετικών παραστατικών.

Η οργάνωσή μας με τους πολύχρονους αγώνες της τους οποίους πλήρωσε ακριβά με προσωπικό κόστος (όπως η γεν.γραμματέα μας και νυν Ευρωβουλευτής Κ.Κούνεβα), επαναλαμβάνει την πάγια θέση περί πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στους τομείς της καθαριότητας τόσο στους φορείς που εποπτεύετε όσο και σε όλο το δημόσιο τομέα. Θεωρούμε ότι η λύση την οποία επιλέξατε και εφαρμόζετε, πέραν των νομικών και κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργεί, θα γεννήσει νέους «εργαζόμενους φτωχούς», αφήνει περιθώρια για ρουσφετολογικές «αναθέσεις έργου» σε ημέτερους, αποκλείει και άλλους, άνεργους, καθαριστές που θα ήταν χρήσιμοι στον κάθε φορέα και τελικά υποβαθμίζει και το ίδιο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ήτοι τον άρτιο καθαρισμό των χώρων των φορέων. Ακόμα και αν ξεπεραστεί το πρόβλημα της πληρωμής των συναδέλφων (βλ. καθαριστές στο Δρομοκαϊτειο), θα παραμείνει η ανασφάλεια και ο εργασιακός κίνδυνος για αυτούς, ενώ, στο τέλος της ρύθμισης αυτής, θα καραδοκούν πάντοτε οι επιτήδειοι εργολάβοι!

 

 

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

 

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: